Ochrana osobních údajů & GDPR

Projekt Altair z.s.
se sídlem č.p. 42, 544 01 Libotov
identifikační číslo: 19773251
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 14535

je správcem Vašich osobních údajů.

Osobní údaje našich zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. S Vašimi osobními údaji nakládáme pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Pro úspěšné doručení Vámi objednaného zboží potřebujeme znát údaje, které jsou k tomuto účelu nezbytně nutné. Dále tyto údaje používáme ke zpracování reklamace, vrácení zboží. Zpracováváme pouze údaje, které nám sami poskytnete. Pokud nám poskytujete údaje třetí osoby, je Vaší povinností tuto osobu o této skutečnosti informovat a zajistit její souhlas s našimi podmínkami ochrany osobních údajů.

1. Jaké údaje zpracováváme:

  • Jméno a příjmení

  • IČO a DIČ (v případě, že se jedná o podnikatelský subjekt)

  • Úplná adresa (fakturační, dodací)

  • E-mailová adresa

  • Telefonní číslo

2. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům a komu Vaše údaje poskytujeme:

  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

Nastane-li situace, že jsme nuceni přistoupit k vymáhání našich práv, mohou být Vaše osobní údaje předány třetí osobě, například právnímu zástupci, policii, soudu apod.

Vaše osobní údaje jsme také nuceni poskytnout, pokud k tomu budeme vyzváni orgánem státní moci, či právním řádem.

Vaše osobní údaje nejsou ve spojitosti se zasíláním e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní nebo marketingové účely.

Náš spolek nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země, není-li toto nezbytně nutné k doručení objednaného zboží.

3. Za jakým účelem jsme oprávněni zpracovat Vaše osobní údaje:

  • Pro úspěšné vyřízení Vaší objednávky a doručení zboží

4. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme a jak jsou archivovány:

Vaše osobní údaje jsme povinni ukládat po dobu nezbytně nutnou v souladu s příslušnými právními předpisy. Například se jedná o údaje uvedené na daňových dokladech. Údaje na daňových dokladech jsme povinni uchovávat po dobu 10 let, a to i v případě, že požádáte o výmaz Vašich osobních údajů z databáze. Tyto doklady jsou u nás uloženy v tištěné a elektronické podobě. V tištěné podobě jsou po ukončení kalendářního měsíce uloženy v archivu firmy, kam má přístup pouze vedení firmy a ekonomičtí pracovníci. Archiv je uzamčen. V elektronické podobě mají k údajům přístup pouze pracovníci, kteří disponují přístupovým heslem k ekonomickému softwaru. Po ukončení povinnosti v souladu s daňovými zákony jsou tištěné doklady skartovány a elektronická data vymazána.

Objednávky, které jste vytvořili na našich webových stránkách jsou u nás v tištěné podobě uloženy po dobu nezbytně nutnou. Následně jsou skartovány. V elektronické podobě jsou uloženy v administraci našeho internetového obchodu po dobu pěti let a poté automaticky vymazány, vyjma e-mailové adresy, která je uvedena v databázi za účelem odeslání obchodních sdělení naší firmy. Máte právo zažádat o vymazání této e-mailové adresy z naší databáze, a to kliknutím na uvedený odkaz v zápatí zaslaného obchodního sdělení, zasláním krátké žádosti na e-mail info@projektmama.cz nebo písemně na adresu našeho spolku č.p. 42, 544 01 Libotov. K administraci našeho internetového obchodu mají přístup pouze pracovníci disponující přístupovým heslem.

5. Vaše práva na ochranu osobních údajů:

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to jak v plném rozsahu, tak částečně. Vymazání osobních údajů máme právo odmítnout v rozsahu našich zákonných povinností (viz. bod 4.), nebo v případě obhajoby našich právních nároků.  

Máte právo žádat o opravu uchovávaných údajů. Veškeré žádosti uvedeného charakteru můžete zasílat na e-mail info@projektmama.cz, nebo písemně na adresu našeho spolku č.p. 42, 544 01 Libotov. Údaje uvedené na daňovém dokladu lze měnit pouze v případě, že zásilka ještě nebyla přijata. Dodatečné úpravy daňového dokladu nejsou možné, a to v souladu se zákonem 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Máte právo zjistit, jaké údaje o Vás vedeme, můžete se na nás v této věci obrátit odesláním žádosti na e-mail, uvedený výše.

Máte právo podat stížnost u ÚOOÚ, pokud se domníváte, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s výše uvedenými podmínkami a postupy. Vždy jsme však ochotni s Vámi nejprve řešit konkrétní problematiku a záležitost osobně vysvětlit. Vaše dotazy můžete směřovat na e-mailovou adresu amipa@amipa.cz

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 10.10.2023